Knipsalon Hoekstra

Schoolstraat 67

9251 EB Burgum

T: 0511 463686

E: hans@devollehand.nl

Schoolstraat (Oosterbuurt) 1907

Hjirrboppe:De herberg ,,De Volle Hand'' to Burgum, dêr 't Harmen Sytsrta yn 'e kost wie (oan 'e rjochter kant, alhiel foaroan).

Letter is hy nei Baerd verhûze.

Partnerprogramma

(klik op afbeelding om naar de website te gaan)

Kosten slechts eenmalig $3. Volledig passief.

Recruteren en adverteren wordt door organisatie gedaan en betaald uit de opbrengst.

2 x 7 Company forced matrix. Vanaf level 3 – 7 weer een plaats in level 1 zonder kosten.

Breng je zelf leden aan, dan levert dat per lid $114 extra op per volle matrix.

Volle matrix is meer dan $100.000 waard. En dat  met een investering van slechts $3.

Heb je vragen of hulp nodig? Mail naar info@devollehand.nl

 • De Volle Hand: Van Herberg tot Kapperszaak

  Burgum telde in de 19e eeuw tientallen herbergen en 'stille' kroegjes. Eén van de bekendste was herberg 'De Volle Hand' aan de Schoolstraat. Het was ook één van de oudsten: rond 1700 werd er al getapt. Het was een herberg in de echte betekenis van het woord. dat wil zeggen dat er gelegeneheid was om er te overnachten. Daarvoor werden de bovenkamertjes gebruikt.

   

  De herberg heeft heel wat kasteleins gekend, waarvan de namen niet allemaal meer bekend zijn. Van 1832 tot 1853 was Fokke Gaikema de eigenaar. Hij verkocht de herberg aan Jacob van der Veen uit Garijp, die jaren de herbergier was. Na zijn overlijden zette zijn weduwe, Jacoba Koornstra, de zaak voort.

   

  In de tijd van Fokke Gaikema werd één van de bovenkamertjes verhuurd aan een bekende Fries: de schrijver / dichter Harmen Sytstra. Hij zou de schrijven worden van het allereerste Friese toneelstuk: 'De Boask fan de kastleinsdochter'. In 1847 werd hij benoemd tot 'ondermeester' aan het openbare schooltje op de hoek van de Kloosterlaan en de Schoolstraat, dat met de komst van Sytstra een tweemansschooltje werd.

   

  Hij was vrijgezel en nam zijn intrek in 'De Volle Hand'. Daar kreeg hij nogal eens de Burgumer Tjibbe Gearts van der Meulen op bezoek. Die had veel bewondering voor de schrijvende schoolmeester.

  Door zijn contacten met Sytstra ging Tsjibbe Gearts al spoedig over tot het schrijven van Friese gedichten, verhalen en toneelstukken.

   

  Harmen Sytstran was in zijn Burgumer tijd ook dirigent van het plaatselijke zangkoor. Speciaal voor dat koor schreef hij op zijn bovenkamertje van 'De Volle Hand' het later zo bekend geworden lied 'De Wâldsang': Moai, sûnder wjergea binne de Wâlden'

   

  Sytstra heeft vijf jaar in 'De Volle Hand' gewoond. In 1852 trouwde hij en dat was de reden om Burgum te verlaten. Hij wilde een beter betaalde baan en werd hoofd van de school in Baard, waar hij in 1862 door de typhus werd getroffen en overleed.

   

  'De Volle Hand' is al jaren geen herberg meer. Na Jacoba Koornstra werd Hidde van der Veen de herbergier. Hij werd de laatste kastelein en dan ook nog part-time. Overdag was hij timmerman. Van hem is bekend, dat hij als kastelein paardenrennen en ringrijderijen in Burgum organiseerde.

   

  Het historische gebouw staat er nog altijd. Door de jaren heen is het niet alleen woonhuis geweest, maar ook zakenpand. Tegenwoordig heeft Hans Hoekstra er een kapperszaak. Hij liet het pand fraai opknappen en gaf het de oude naam terug: 'De Volle Hand'.

 • De Volle Hand: Fan Herberg tot Kappersaak

  Burgum telde yn de 18e ieu inkele tsientallen herbergen en 'stille' kroechjes. Ien fan de bekendste wie herberch 'De Volle Hand' oan de Skoalstrjitte. It wie ek ien fan de âldsten: om 1700 hinne waard der al tape. It wie in echte herberch, dat wol sizze dat der ek gelegenheid wie om der te oernachtsjen. Dêrfoar waarden de boppekeammerkes brûkt.

   

  De herberch hat hiel wat kastleins kend, dêr't de nammen net allegearre mear fan bekend binne. Fan 1832 oant 1853 wie Fokke Gaikema de eigner. Hy ferkocht de herberch oan Jacob van der Veen út Garyp, dy't der jierren wenne hat. Nei't hy stoar sette syn widdo Jacoba Koornstra de saak fuort.

   

  Yn de tiid fan Fokke Gaikema waard ien van de boppekeammerkes ferhierd oan in bekende fries: de skriuwer / dichter Harmen Sytstra. Hy soe de skrieuwer wurde fan it alderearste Fryske toanielstuk: 'De boask fan é kasteleinsdochter'. Yn 1847 waard er beneamd as 'ûndermaster' oan it iepenbiere skoaltsje op é hoeke fan de Kleasterloane en de Skoalstrjitte, dat mei de komst fan Sytstra in twamansskoaltsje waard. Hy wie frijfeint en naam syn yntrek yn 'De Volle Hand' Dêr krige er gauris besite fan de Burgumer Tsjibbe Gearts van der Meulen, dy't in soad

  bewundering foar de skriuwende skoalmaster hie. Mei troch Sytstra lei Tsjibbe Gearts him ek al gau ta op it Frysk skriuwen. Harmen Sytstra wie yn syn Burgumer tiid ek dirigint van it pleatslike sjongkoar.

   

  Foar dat koar skreau er op it boppekeammerke fan 'De Volle Hand' it letter ferneamd wurden liet 'De Wâldsang': \ Moai, sûnder wjergea binne de Wâlden.

  Harmen Sytstra hat fiif jier yn 'De Volle Hand' wenne. Yn 1852 troude er en dat wie de reden om Burgum te ferlitten. Hy waard 'boppemaster' yn Baard, dêr't er yn 1862 oan de tyfus kaam te ferstjerren.

   

  'De Volle Hand' is al jierren gjin herberch mear. Nei Jacoba Koornstra waard Hidde van der Veen de herbergier. Hy waard de lêste kastlein en dan ek noch wol partime. Oerdei wie er timmerman. Hy stie der om bekend, dat er hurddraverijen en ringrijderijen yn Burgum organisearre.

   

  It histoaryske gebou stiet der noch altiten en hat troch de jierren hinne net allinne in wenhûs west, mar benammen ek sakepân.

  No hat Hâns Hoekstra der in kappersaak. Hy hat it pân kreas opknappe litten en it de âlde namme werom jûn: 'De Volle Hand'.

Knippen

zonder

afspraak!

 © 2016 devollehand